TOIMINTASUUNNITELMA 2021


Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n eli ESVO:n toiminta-alueena ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi kunta/kunnat.

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla varhaiskasvatuksen opettaja-, lastentarhanopettaja-, kasvatustieteen kandidaatti- tai kasvatustieteen maisteritutkinnon tai näitä vastaavan ja kelpoisuuden tuottavan tutkinnon suorittanut henkilö, tai henkilö, joka työskentelee varhaiskasvatuksen tai opetuksen kasvatus-, opetus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry. on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry,

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF r.f.:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


JÄSENISTÖ

Yhdistyksen tavoite on uusien jäsenten hankinta ja jäsenyyden ylläpito. Jäsenhankinta on yhdistyksen sekä ESVO:n yhteysopettajien tehtävä. Yhteysopettaja toimii lähikontaktina oma yhteisönsä varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimiville esvolaisille.

Yhdistys järjestää säännöllisesti yhteysopettajille suunnattua koulutusta. Yhteysopettajille jaetaan tietoa myös OAJ:n alueellisten yhdistysten järjestämistä yhteysopettajakoulutuksista.

Yhdistys kartoittaa yhteysopettajia on säännöllisesti. Jokaiseen kunnalliseen ja yksityiseen päiväkotiin, asukaspuistoon, kerhoon ja avoimeen päiväkotiin, jossa on varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimivia jäseniä tarvitaan ESVO:n yhteysopettaja. Yhteysopettajakartoituksen piirissä ovat myös laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat, kieli- ja kulttuuriopettajat, koulujen esiopettajat sekä hallinnossa työskentelevät esvolaiset.

Yhdistyksen kaikkia jäseniä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. Tietoa tilaisuuksista jaetaan aktiivisella viestinnällä yhdistyksen eri viestintäkanavissa. Yhdistys järjestää tilaisuuksia, joissa huomoidaan niin nuoret opettajat kuin pitkään alalla työskennelleet esvolaiset.

ESVO:n jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua paikallisten ja alueellisten yhdistysten järjestämiin, eri opetusaloilla työskentelevien opettajille suunnattuihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Helsingin yliopiston valmistuvien varhaiskasvatuksen opiskelijoiden info-tilaisuuteen. Yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston ainejärjestö Ebe ry:n kanssa.


EDUNVALVONTA

Jäsenten edunvalvonnan asioita ja työolosuhteita seurataan aktiivisesti. Vaikuttamistyö on paikallista ja säännöllistä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehet ja hallitus tapaavat sovitusti ja säännöllisesti. Yhdistyksen toimialueen kuntien luottamusmiesten asiat tuodaan hallituksen kokouksen esityslistalle ja hallituksen keskusteluun. Jäsenten työolosuhteisiin vaikutetaan hallituksen harkinnan mukaan myös kannanotoin ja kirjelmin.

Yhteistyötä tehdään myös työsuojeluvaltuutettujen, työnantajan sekä paikallisten kuntapäättäjien kanssa. ESVO:lla on edustajat opettajien paikallisissa yhdistyksissä (OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys, Kirkkonummen paikallisyhdistys)  sekä eri opetusalojen opettajien alueellisessa yhdistyksessä (OAJ Pääkaupunkiseutu). Yhdistyksen edustajia on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton VOL ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n luottamustehtävissä. Yhdistys vaikuttaa VOL:n ja OAJ:n edustajiensa kautta myös kaikkien jäsenten edunvalvontaan.

Jäsenistöä tiedotetaan ajankohtaisista varhaiskasvatuksen ja edunvalvonnan asioista sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse sekä jäsentiedotteiden välityksellä. Yhdistys käy keskustelua jäsenistön kanssa yhdistyksen jäsenilloissa sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniltoja järjestetään myös yhteistyössä luottamusmiesten, työsuojelutoimijoiden sekä paikallis- ja alueyhdistysten kanssa.


VIESTINTÄ

Sujuva tiedonkulku yhdistyksen ja jäsenten välillä on tärkeää. Tavoitteena on, että yhdistyksen viestintä tavoittaa jokaisen ESVO:n jäsenen.

Yhdistys tiedottaa jäseniään suoraan siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut OAJ:n jäsenyyden tietoihin. Jokaisen esvolaisen tehtävänä on pitää jäsentietonsa ajan tasalla. Yhdistys muistuttaa jäseniään säännöllisesti jäsentietojen tarkistamisesta ja tietojen päivittämisestä OAJ:n jäsentietoihin. Jäsenkohtaisen viestinnän lisäksi yhdistys käyttää edelleen tarvittaessa sähköpostirinkejä jäsenille suunnatussa viestinnässään.

Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. ESVO:n jäsentiedote lähetetään sähköisessä muodossa kaikille jäsenille keväällä ja syksyllä.

Yhdistyksen facebook-sivua sekä nettisivuja käytetään aktiivisesti ESVO:n tapahtumista ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Facebook-sivujen kautta tiedotetaan myös hallituksen kokousten sisällöstä. ESVO:n verkkosivut on uudistettu ja niiden sisältöä päivitetään aktiivisesti. Tavoitteena on, että tieto on ajantasaista ja verkkosivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto liittyen Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n toimintaan.

@espoonseudunvarhaiskasvatuksenopettajatry

https://www.ely.fi/ 

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokouskutsut ovat sähköisessä jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen verkkosivuilla.

Tiedon tulee kulkea myös ESVO:n, paikallisyhdistysten sekä alueyhdistysten kesken. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen, OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen, OAJ Pääkaupunkiseudun sekä OAJ Uusimaan alueyhdistysten aktiivitoimijat ovat keskeisessä asemassa tiedon välittäjinä.

Yhdistys hyödyntää viestinnässään VOL:n ja OAJ.n viestintämateriaalia ja -sisältöä. Jäsenille suunnatussa viestinnässä, jäsentilaisuuksissa ja jäsenhankinnassa hyödynnetään myös yhdistyksen logolla ja nimellä varustettuja tuotteita sekä materiaaleja.


JÄRJESTÖTOIMINTA

Varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja jäsenistön työolosuhteisiin vaikutetaan paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. OAJ:n ja VOL:n eri toimijoiden kautta tulevat asiat ohjaavat osaltaan yhdistyksemme toimintaa.  Paikallista ja alueellista vaikuttamista toteutetaan yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa tarvittaessa yhteisin kirjelmin ja kannanotoin.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti edustajiensa kautta OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja alueyhdistyksen VOL- jaoston toimintaan. OAJ:n Uusimaan alueyhdistyksen tilaisuuksista tiedotetaan kirkkonummelaisia jäseniä. ESVO:lla on edustajat OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallituksissa.

OAJ:n alueellisten yhdistysten ja paikallisyhdistysten asiat käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa säännöllisesti.

 

 KOULUTUS JA VIRKISTYS

Yhdistys järjestää aktiivisesti tilaisuuksia jäsenilleen. Tilaisuuksien toteuttamisessa huomioidaan jäsenten toiveet tilaisuuksien sisällöstä ja toteuttamisesta. Jäsentilaisuuksissa painottuu työhyvinvointia tukeva toiminta; virkistys, liikunta, koulutus ja kulttuurielämykset sekä edunvalvontaan ja työolosuhteisiin liittyvät ajankohtaiset asiat.

Yhdistyksen tavoite jäsentilaisuuksien järjestämisessä on tarjota myös mahdollisuus varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimivien ammattiryhmien tapaamisiin, vertaistukeen ja opettajuuden kirkastamiseen ja vahvistamiseen.

Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten yhteyteen voidaan järjestää virkistys- tai koulutustilaisuuksia.

Yhdistys kerää palautetta jäsentilaisuuksista. Palaute huomioidaan tilaisuuksia suunniteltaessa.


TALOUS

Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja seuraa talousarvion toteutumista kokouksissaan. Taloudenhoitaja esittelee säännöllisesti taloustilanteen yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hyväksytty syyskokouksessa 13.11.2020.